Dolphin blanket crochet pattern. Crochet V-Stitch - Trendy Baby Blanket